VPVB sniedz pozitīvu atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto IVN ziņojumu

Vides pārraudzības valsts birojs 2019.gada 27.februārī izdeva atzinumu par SIA “Ģeo Eko Risinājumi” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “Apse KL” plānotai darbībai – smilts-grants un smilts ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Blomi” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Atzinums pieejams Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vientē:
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3096

Ietekmes uz vidi novērtējuma zinojums pieejams:
https://failiem.lv/u/9gqw7vdz

Read More

Paziņojums par precizētā IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀS REDAKCIJAS IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. Paredzētās darbības ierosinātāja

SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084 tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com. Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” Inčukalna novadā”.

Lēmuma par IVN piemērošanu datums un Ziņojuma sagatavošanas datums Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295. Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā. Atbilstoši saņemtajai Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 18.decembra vēstulei Nr.5-01/1302 ziņojums precizēts un aktuālā ziņojuma redakcija Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta 2019. gada 7. februārī.

Ziņojuma sagatavotāja
SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2,
Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.

LVCnos_121218_14982-converted

VESTULE_VPVB_06022016_GALA-converted

Zinojums_06-02-2019_tirs

Read More

Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
1.    Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi” nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2.    Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084, tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.
3.    Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu
Nr.295 Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” Inčukalna novadā”.

4.    Ziņojuma sagatavotāja SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts:
geoekoris@gmail.com.

Ziņojums un pielikumi: https://failiem.lv/u/dbxrkjua

Read More

IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

“Paredzētās darbības – smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” (kadastra nr.80640010061; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80640010061), Inčukalna pagasts, Inčukalna novads – ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 2018.gada 23.augusta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols”

Protokols_23082018

Read More

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu atradnei “Blomi”

PAZIŅOJUMS

par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem,
iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā

apspriešanā

1. Paredzētās darbības nosaukums un vieta Smilts – grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradne „Blomi" nekustamajā īpašumā „Blomi”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.
2. Paredzētās darbības ierosinātāja SIA “Apse KL”, reģ.nr.40003443931 juridiskā adrese: Ieriķu iela 67A, Rīga, LV-1084 tālrunis: +371 29113030, e-pasts: apsekl.sia@gmail.com.
3. Lēmuma par IVN piemērošanu datums, Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums Ietekmes uz vidi novērtējums piemērots ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 13.marta lēmumu Nr.37 un 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr.295 Ziņojuma nosaukums: „Smilts-grants un smilts ieguve nekustamajā īpašumā „Blomi” Inčukalna novadā”. Ziņojums sagatavots 2018.gada 1.augustā.
4. Ziņojuma sagatavotāja SIA „Ģeo Eko Risinājumi”, reģ.nr.40103207530, juridiskā adrese: Ēveles ielā 14-2, Rīgā, LV-1013, tālrunis: +371 29167212; e-pasts: geoekoris@gmail.com.
5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta Sanāksme notiks 2018.gada 23.augustā, plkst.18:00, Vangažu pārvaldes, Ceremoniju zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā.
6. Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem

– Inčukalna novada Būvvaldē (kontaktpersona – teritorijas plānotāja Rasa Ziediņa,
tālr.62007232, epasts: rasa.ziediņa@incukalns.lv);
– Vangažu pārvaldē Meža ielā 1, Vangažos;
– SIA “Ģeo Eko Risinājumi” tīmekļa vietnē www.geoekorisinajumi.lv.
7. Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus
30 dienu laikā no paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ikvienai personai ir tiesības nosūtīt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu.
8. Vides pārraudzības valsts biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese Vides pārraudzības valsts birojs adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv.

Ziņojums un pielikumi: https://drive.google.com/open?id=1JUSYkfSiOEemX_lGVYoBC-IXeYl0uuiz

Read More

Paziņojums par sanāksmi

Paziņojums par sanāksmi, noslēdzot detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā publisko apspriešanu.

 

  1. gada 16. novembrī plkst. 15.00 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā, adrese Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Read More

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2016. gada 22. septembra domes lēmumu (protokols Nr. 14, 5. §) publiskajai apspriešanai laikā no 2016. gada 6. oktobra līdz 2. novembrim tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 007 0063.

Detālplānojuma redakcija paredz derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā „Vecmuižnieki 2”, kur plānotā (atļautā) izmantošana ir lauksaimniecības teritorija un zaļā teritorija (mežs).

Ar detālplānojuma materiāliem minētajā termiņā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv, portālā Ģeolatvija.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes ēkas 2. stāva vestibilā, adrese Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., pagasta pārvaldes darba laikā.<br />

 

Atsauksmes par detālplānojuma projektu rakstiski var iesniegt Madlienas būvvaldei, adrese „Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 vai ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Kontaktpersona – Madlienas būvvaldes vadītāja I.Reitere, e-pasts indra.reitere@ogresnovads.lv, tālr. 65055149. Apmeklētāju pieņemšana Madlienas būvvaldē notiek 20. kabinetā pirmdienās, ceturtdienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 17. oktobrī plkst. 15.00 Taurupes pagasta pārvaldes ēkā.

Read More

Ietekme uz vidi

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums pabeigts un saskaņots! 410 lapaspuses darba. 1230 izdrukātas lapas!!!
Labi pastrādāts.
Read More
Zvanīt